Leden van de CNV en FNV hebben het voorstel van de werkgevers  (VOB) met ruime meerderheid goedgekeurd.  Er is nu een nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. In die ene cao is afgesproken dat veel van de lopende regelingen uit de cao Openbare Bibliotheken respectievelijk cao Kunsteducatie zoals salaris regeling, functiewaardering en pensioen, voorlopig nog door lopen.  Na de zomer wordt begonnen met de harmonisatie van deze arbeidsvoorwaarden. Dan wordt ook begonnen met de uitwerking van de gemaakte afspraken naar concrete cao-teksten.

Bezwaren

Eind vorig jaar hadden veel leden het voorstel nog afgewezen. De grootste bezwaren richtten zich vooral tegen de verlaging van de zondagstoeslag van 70% naar 25% en de mogelijkheid om definitieve roosters 7 dagen van te voren bekend te maken. De VOB wilde echter niet met een ander voorstel komen waarna de leden dus, mede gedwongen door de onzekere toekomst, het definitieve voorstel uiteindelijk goedgekeurd hebben. Rond de drastische verlaging van de zondagstoeslag is wel een overgangsregeling afgesproken. Letterlijk zegt het cao-akkoord: “Werknemers in de OB-sector die door de nieuwe regeling er aantoonbaar op achteruit gaan, krijgen gedurende de looptijd van de cao een vaste persoonlijke toeslag op hun salaris, ongeacht of ze werken op zondag.

Over werktijden moeten nog veel nieuwe afspraken worden gemaakt maar duidelijk is wel dat:

 • roosters nu pas 7 dagen van te voren bekend hoeven te zijn.
 • er een jaaruren systematiek komt die uitgaat van 1872 uur als fulltime dienstverband (d.w.z. 52 weken van 36 uur).
 • er staan géén afspraken in het akkoord over flexibiliteit. Alleen is opgenomen dat werk voor mensen die minder dan 8 uur per week werken “in beginsel
  gepland [staat] op maximaal 2 dagen per week”.
 • iedere werknemer heeft recht op 5 feestdagen die naar rato van zijn dienstverband van die 1872 uur worden afgetrokken.
 • in het akkoord staat gek genoeg nog niets over vakantierechten. Dat moet dus bij de uitwerking nog komen.

Afhankelijk van wat er uiteindelijk in de cao komt te staan ligt hier straks dus een grote taak voor de medezeggenschap!

Positieve onderdelen van de CAO

 • 2 loonsverhogingen van in totaal 5%. De lonen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 met 3% verhoogd. Per 1 januari 2021 volgt een loonsverhoging van 2%.
 • Overwerktoeslag voor parttimers.
 • De jeugdlonen uit de cao Openbare Bibliotheken worden afgeschaft (maar tegelijkertijd worden “Scholieren, studenten en vakantiekrachten buiten de werkingssfeer van de cao gebracht”).
 • Beperking van tijdelijke arbeidsovereenkomsten: “Uitgangspunt is dat niet-tijdelijke werkzaamheden gedaan worden door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd”.
 • Medezeggenschap: iedere bibliotheek waar in de regel 35 werknemers werken dient een OR te hebben. Tussen de 10 en 35 werknemers dient er een PVT te zijn met de bevoegdheden zoals die in de cao kunsteducatie stonden.

Hoe gaat het verder?

De afspraken in het goedgekeurde cao-voorstel worden de komende weken omgezet in een cao-tekst. De vakbonden en werkgeversvereniging die betrokken zijn bij de cao Kunsteducatie hebben eind vorig jaar al ingestemd met het cao-voorstel.  Na de zomer wordt begonnen met de harmonisatie van deze arbeidsvoorwaarden. “Cao-partijen maken een protocolafspraak met een concreet stappenplan om gedurende de looptijd van de cao tot één loongebouw komen. Dit wordt uitgewerkt in samenhang met de afspraak om tegelijk tot één nieuwe gezamenlijke systematiek van functieomschrijvingen en -waardering te komen. HR21 is daarbij het door de werkgroep Functiewaardering gewenste model.”

Wat betekent dit voor medewerkers en OR-en en PVT’s?

Het uitgangspunt van de FNV dat de harmonisatie geen nadelige gevolgen mag hebben voor de huidige medewerkers is een nobel streven. Of de VOB dit uitgangspunt ook hanteert is echter een groot vraagteken.  Medewerkers zullen misschien in de nabije toekomst moeten opkomen voor hun verworven rechten.  Alert zijn en blijven op wat de vervolgstappen zijn van de nieuwe CAO, maar ook nu!
Veel medewerkers die nu  zondag’s werken, zullen zich afvragen of het nog wel aantrekkelijk is om op zondag te werken met deze beloning. Voorlopig is er dus nog een goede overgangsregeling voor de zittende werknemers maar in de toekomst zal het voor een aantal medewerkers een achteruitgang zijn in inkomsten waar ze wel op rekenen!  Dit geldt nu al voor mensen die onlangs in dienst kwamen of die nu in dienst komen. Waar het nu nog eenvoudig was (op basis van vrijwilligheid) om het rooster rond te krijgen in het weekend zal het in de toekomst waarschijnlijk veel lastiger worden. Helemaal nu mogelijk wordt dat het definitieve rooster pas 7 dagen van te voren bekend is.
OR-en en PVT’s  kunnen geconfronteerd worden met instemmingsverzoeken om de wijze van inroostering te wijzigen. Dan zal het gaan om een balans te vinden tussen enerzijds flexibiliteit voor de organisatie en anderzijds goede afstemming voor de medewerkers van privé- en werktijden.

 

Tijdens de Platformdag, dinsdag 15 september, hebben we ook aandacht voor de nieuwe cao en de taken voor de medezeggenschap die daaruit voort kunnen vloeien..

 

Het volledige cao-akkoord is hieronder te downloaden.

 

 

 

 

 

Downloads

Geef een reactie