Het Platform is hèt overleg van en voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen uit de bibliotheekwereld. Het Platform werd opgericht in 1983 en is daarmee één van de oudste, zo niet de oudste vorm van regelmatig overleg tussen medezeggenschapsorganen uit een specifieke sector. Lid van het Platform zijn de medezeggenschapsorganen van een groot aantal bibliotheken en aanverwante organisaties. Op dit moment heeft het Platform 64 leden. Centrale doelstelling van het Platform is versterken van de medezeggenschap in de bibliotheekwereld. Het Platform doet dit door verzamelen en delen van kennis en informatie en uitwisseling van ideeën en ervaringen. Het Platform wil samenwerken met iedereen die een bijdrage aan deze doelstelling kan leveren.

 

Activiteiten van het Platform:

Het Platform organiseert ieder jaar een Platformtweedaagse, studiedagen en cursussen. Deze activiteiten staan open voor alle leden van bij het Platform aangesloten ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. Meer informatie krijg je door op één van de trefwoorden te klikken.

 

Organisatie van het Platform, steungroep en steunpunt:

Het Platform kent de Platformsteungroep, het Platformsteunpunt en een Platformledenvergadering. De Platformledenvergadering is onderdeel van de jaarlijkse Platformtweedaagse en in deze (korte) vergadering worden afspraken gemaakt over o.a. Platformactiviteiten, Platformfinanciën (waaronder de contributie) en de samenstelling van de Platformsteungroep. De Platformsteungroep bestaat bij voorkeur uit 7 mensen afkomstig uit de bij het Platform aangesloten medezeggenschapsorganen (ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen). De Platformsteungroep fungeert als dagelijks bestuur van het Platform. Hier wordt de planning en inhoud van de verschillende Platformactiviteiten besproken, worden data en programma’s vastgesteld, actuele ontwikkelingen gevolgd en wordt b.v. de inhoud van de website besproken.

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden kent het Platform tenslotte het Platformsteunpunt. Het Platformsteunpunt is toevertrouwd aan KGCA en zorgt o.a. voor de organisatie van alle activiteiten, de financiële afwikkeling en de inhoud van de platformwebsite. Daarnaast staat het steunpunt ten dienste van alle Platformleden voor ondersteuning en beantwoording van vragen. Het steunpunt kan ook ingeschakeld worden voor uitgebreidere vragen of begeleiding bij adviestrajecten maar die kosten zullen dan wel apart in rekening gebracht moeten worden.

 

Leden van het Platform en lid worden:

De leden van het Platform zijn de medezeggenschapsorganen van bibliotheken (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) of van in hoofdzaak voor bibliotheken werkende organisaties zoals de Provinciale OndersteuningsInstellingen. Een OR of PVT wordt lid van het Platform door zich bij het steunpunt aan te melden. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de grootte van de OR of PVT en ligt sinds 2013 tussen de 160 en 400 euro. Beëindiging van het lidmaatschap kan bij de afloop van het contributiejaar door schriftelijke opzegging mits deze uiterlijk één maand voor de afloop van het contributiejaar bij het steunpunt is ontvangen.

 

Individuele leden of gebruikers van de Platformsite:

Als een OR of PVT lid is van het Platform kan ieder individueel lid van die OR of PVT gebruik maken van alle dienstverlening van het Platform of het Platformsteunpunt. Onderdeel van die dienstverlening is ook de mogelijkheid om op de Platformwebsite een eigen account aan te maken en zo te profiteren van de extra dienstverlening die het Platform zijn leden biedt. Dit kan door zich als gebruiker te laten registreren.

 

Oprichting en geschiedenis van het Platform:

Het Platform is in 1983 opgericht op initiatief van enkele ondernemingsraden uit de bibliotheekwereld. Directe aanleiding vormden de grote veranderingen die zich toen in de bibliotheekwereld aankondigden. Enerzijds was dit de zeer acute dreiging van grote bezuinigingen die door de Rijksoverheid (in de persoon van Minister Brinkman) werden opgelegd. Anderzijds stond de bibliotheekwereld toen aan het begin van de eerste grote automatiseringsgolf waarop er nog velen zouden volgen. De initiatiefnemers constateerden dat er op allerlei niveaus contacten waren tussen bestuurders/werkgevers maar dat contacten tussen de medezeggenschapsleden vrijwel ontbraken. Met de oprichting van het Platform is daar toen verandering in gebracht. De eerste jaren kende het Platform geen formele structuur en werd het feitelijk in stand gehouden door enkele actieve leden, ondersteund door de toenmalige Volkshogeschool Oisterwijk in de persoon van Clemens Gilberts. Met de groei van het Platform werd het in 1988 gewenst om een formelere structuur te creëren en vanaf dat moment kende het Platform de formelere structuur zoals hierboven is beschreven met een Platformsteunpunt bemenst door Lieuwe de Vries (één van de oprichters) en ondergebracht bij KGCA en de Steungroep en een jaarlijkse contributie. In 1993 en 2008 hebben we ook ons tien-, respectievelijk vijfentwintig jarig jubileum gevierd.

 

 

D5B5328E81

Activiteiten van het Platform

In het kader van zijn doelstellingen organiseert het Platform jaarlijks een aantal activiteiten: