Corona houdt (bijna) iedereen nog volop bezig en vrijwel alle bibliotheken zijn nog steeds grotendeels gesloten maar ondertussen gebeurt er veel in de bibliotheekwereld. We zijn het al weer een beetje vergeten maar nog vóór de zomer 2020 werd er een nieuwe cao getekend waarin door de samenvoeging met de cao Kunsteducatie veel verandert. Wat precies is echter nog steeds niet erg concreet omdat de aangekondigde nieuwe cao-teksten nog altijd niet beschikbaar zijn. Wel is duidelijk dat er aan het onderdeel functiewaardering ondertussen hard gewerkt wordt: HR-21 (het nieuwe van gemeentes afgeleide systeem) wordt uitgewerkt en in pilots getest, P&O-medewerkers en anderen worden geschoold in de toepassing er van en de VOB gaat er vanuit dat het 1 juli ingevoerd kan worden. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een sterker op de toekomst gericht personeelsbeleid, o.a. in een project van de Stichting Bibliotheek Werk (SBW) genaamd Strategisch Personeelsbeleid. Naast deze ontwikkelingen op personeelsgebied is er in oktober 2020 een nieuw ‘Convenant bibliotheken 2020-2023‘ afgesloten tussen de bibliotheekwereld en de overheid. In dit convenant is een grote taak aan bibliotheken toegekend op 3 gebieden: de ‘geletterde samenleving’, de ‘participatie in informatie samenleving’ en ‘leven lang ontwikkelen’. Tenslotte, minder duidelijk maar zeker niet minder belangrijk: dreigende bezuinigingen. Hier en daar is die dreiging al heel concreet (in Amsterdam bijvoorbeeld) maar in vele andere bibliotheken vreest men met grote vreze dat ons weer grote bezuinigingen te wachten staan, mede als gevolg van de enorme ‘corona-rekening’ die ons allen boven het hoofd hangt.

Voor meer informatie over de verschillende onderwerpen: klik op het betreffende thema en je wordt doorgestuurd naar een aparte pagina over dat onderwerp. Deze berichten zullen de komende tijd aangevuld worden zodra er meer over bekend is.

Kortom, er staat de bibliotheken, de medewerkers en dus ook de medezeggenschap de komende tijd heel wat te wachten. Werk aan de winkel voor het Platform dus en omdat fysieke studiedagen voorlopig nog niet mogelijk zullen zijn moet dat vooral in de vorm van Webinars. De precieze planning daarvan is nog onzeker omdat deze mede afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen. Essentieel voor veel ontwikkelingen zijn daarbij de aangekondigde cao-teksten die de kaders aan moeten geven waarbinnen de nieuwe functiewaardering kan worden ingevoerd. Denk b.v. aan bezwaarmogelijkheden als je het met de waardering niet eens bent of salarisgaranties als de nieuwe waardering lager uit valt. Die cao-teksten zijn óók van groot belang als er straks bezuinigd en/of gereorganiseerd moet worden. Welke procedures moeten dan gevolgd worden en welke bescherming krijgen werknemers dan? Zodra er meer bekend is zullen we ook de webinars over functiewaardering en over bezuinigingen en sociaal plan invullen en organiseren. Het eerste webinar vindt plaats op 20 april en gaat over ‘Strategisch personeelsbeleid’.

Downloads

Geef een reactie