Eind 2016 hield het Platform in Amersfoort een goed bezochte studiedag over Resultaatgericht werken, gesprekscyclus, beoordelen en ontslag. Over deze studiedag is iets uitgebreider geschreven in een Platformnieuwsbrief. De drie presentaties die op deze studiedag zijn besproken kunnen hieronder gedownload worden.

 

De belangrijkste conclusies van de studiedag op een rijtje:

  • Resultaatgericht werken is niet zo éénduidig als het wel gepresenteerd wordt. Er bestaan vele definities met sterk verschillende uitwerkingen van en dat betekent de invoering ervan veel meer aandacht en afspraken vraagt dan tot nu toe vaak gebeurt.
  • Invoeren van een gesprekscyclus (zoals het vaak genoemd wordt) of functionerings- en voortgangsgesprekken kan zeker goed zijn om het resultaatgericht werken te versterken. Je zou daarnaast ook heel goed aan andere vormen van kwaliteitsverbetering kunnen denken zoals b.v. intervisie.
  • Het is absoluut niet vanzelfsprekend dat resultaatgericht werken direct tot een beoordelingssysteem zou moeten leiden. Integendeel, individueel beoordelen zou de samenwerking die bij resultaatgericht werken gevraagd wordt zelfs negatief kunnen beïnvloeden.
  • Mocht de bestuurder toch tot een beoordelingssysteem willen besluiten dan moet de medezeggenschap daar eerst mee instemmen en dan zal daarvoor heel wat geregeld en afgesproken moeten worden (zie verder de presentatie over beoordelen).
  • Gedwongen ontslag wegens disfunctioneren (een mogelijk gevolg van een slechte beoordeling) vraagt een grote zorgvuldigheid van de werkgever, zoals opbouw van een goed dossier.
  • Vaak wordt bij ontslag gekozen voor een ‘vaststellingsovereenkomst‘ of te wel ‘ontslag met wederzijds goedvinden‘. Omdat er dan weinig ontslagregels van toepassing zijn zullen er duidelijke afspraken in zo’n overeenkomst moeten worden opgenomen over b.v. een transitievergoeding (want niet vanzelfsprekend!), de reden(en) van het vertrek en de termijn waarop dit plaats vindt.

Tot zover. Voor de medezeggenschap is er dus nog heel wat te doen op dit gebied. Het thema zal de komende tijd waarschijnlijk nog regelmatig onze aandacht vragen.

Geef een antwoord