In de nieuwe CAO Bibliotheken en Kunsteducatie is afgesproken dat er een nieuw functiewaarderingssysteem zal komen dat gebaseerd is het systeem HR 21 dat onder meer in gemeenten gehanteerd wordt. Over de oude Functiewaarderingsregeling in de cao Bibliotheken waren al jaren vele klachten. Het systeem was erg ingewikkeld waardoor o.a. vrijwel gelijke functies toch een verschillende waardering konden krijgen. Daarnaast was het systeem niet transparant en mede door gebrek aan openbaarheid voor werknemers nauwelijks te volgen. Ook bezwaar maken tegen je indeling werd hierdoor erg lastig omdat de onderbouwing van een indelingsbesluit grotendeels geheim moest blijven. Mede op basis van deze bezwaren is een door CAO-partijen ingestelde werkgroep in 2018 tot het advies gekomen om een heel ander systeem te gaan gebruiken: HR21. Dit systeem is ook bij een groot deel van de overheid in gebruik. In het CAO-akkoord 2020-2021 is dit advies nu overgenomen.

 

Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt aan de invoering die 1-7-2021 een feit zou moeten zijn maar daarvoor is nog heel wat nodig:

  • het systeem moet sector specifiek gemaakt worden en in dit geval dus zowel voor bibliotheken als voor kunsteducatie;
  • er moeten modelfunctieomschrijvingen komen;
  • de waarderingen moeten gekoppeld worden aan loonschalen;
  • er moet een bezwarenregeling komen (meestal voor binnen de eigen organisatie èn één landelijk als de organisatie er iet uit komt);
  • er moeten garanties in de cao komen om te zorgen dat werknemers er niet (of niet te veel) op achteruit zullen gaan als hun functie lager gewaardeerd wordt in het nieuwe systeem.

Er lopen inmiddels ook pilots maar formeel is er nog niets bekend.

 

Voor werknemers is het belangrijk om in de gaten te houden dat functiewaardering een schakel is in een lange keten:

feitelijke werk dat je doet ⇒ functieomschrijving ⇒ functiewaardering (d.m.v. het functiewaarderingssysteem) ⇒ de salarisschaal ⇒ salaris (schaal + anciënniteit)

Toelichting:

  1. Het feitelijke werk zal door invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem niet veranderen. Als dat toch gebeurt moet dit in overleg met de werknemer en als het ingrijpend is kan er ook sprake zijn van een reorganisatie met de daarvoor geldende regels.
  2. De functieomschrijving kan wel veranderen, b.v. omdat de elementen die de functiewaardering gebruikt anders onvoldoende zichtbaar zijn. Voor werknemers is dan belangrijk dat daarin alles beschreven is (en goed) wat er voor je werk essentieel is, zelfs als dat niet dagelijks gebeurt (met een klein voorbeeldje: een politieman zal -hopelijk- zelden gebruik maken van zijn wapen maar het feit dat hij het kàn doen is essentieel en zal daarom in zijn functieomschrijving staan).
  3. De waardering zal volgens de afgesproken regels door een deskundige gebeuren en dat levert een bepaald gewicht van de functie op.
  4. De cao bepaalt vervolgens welke salarisschaal daar bij hoort
  5. Overige afspraken (zoals anciënniteit, salarisgarantie, e.d.) leiden uiteindelijk tot je salaris.

Al deze stappen moeten transparant zijn zodat een af te spreken bezwarenregeling het voor werknemers echt mogelijk maakt om bezwaar te maken als het met één van de stappen niet eens bent.

 

Tot zover de stand van zaken op dit moment. Zodra er meer bekend is zullen we dat verwerken en hou het webinar op 11 mei over dit thema vooral in de gaten. Groot knelpunt daarbij is dat de cao-teksten nog altijd (22-3-2021) niet bekend zijn. De cao-teksten bepalen immers welke rechten werknemers straks hebben, b.v. als hun functie lager gewaardeerd wordt of als zij bezwaar willen maken tegen hun functieomschrijving of waardering. Ontbreken van die teksten kan de invoering ernstig schaden en werknemers zeer onzeker maken!

Downloads

Geef een reactie