De leden FNV en CNV hebben ingestemd net zoals de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB, werkgeversorganisatie) met dit principeakkoord. Het principeakkoord is hier terug te vinden.

Cao Openbare Bibliotheek (OB)

De looptijd van deze cao OB is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022.
In het principeakkoord over de cao OB en de cao SBW zijn onder meer afspraken opgenomen over:

 • werkingssfeer;
 • een loonstijging van 2% per 1 juli 2022;
 • een eenmalige uitkering van € 300 bruto (naar rato), uit te betalen in maart 2022 aan werknemers die op 1 maart 2022 in dienst zijn bij werkgever;
 • het vervallen van jeugdschalen per 1 juli 2020;
 • scholieren en studenten met een bijbaan (die per 1 januari 2022 onder de werkingssfeer van de cao OB vallen, maar voor wie het wettelijk minimum (jeugd)loon geldt; op hen zijn de cao-bepalingen over salaris en loonontwikkeling, de Salarisregeling OB en het functiewaarderingssysteem OB | KE niet van toepassing);
 • verlaging van de onregelmatigheidstoeslag naar 25% per 1 januari 2022 met een compensatieregeling (van 70%, 60%, 50%, 35% naar 25% in de periode 2022 t/m 2024);
 • invoering van een jaarurensystematiek per 1 januari 2022;
 • implementatie van het functiewaarderingssysteem OB | KE per 1 januari 2022;
 • mantelzorg;
 • aanvulling IVA-uitkering;
 • in 2022 te bespreken thema’s (vastgelegd in een protocol; zie hierna).

De protocolafspraken gaan over navolgende thema’s:

 • werk organiseren / hybride werken;
 • vrijwilligers;
 • duurzame inzetbaarheid / zwaar werk;
 • diversiteit en inclusie;
 • voorlichting over en evaluatie van de jaarurensystematiek;
 • invalkrachten/ formatiebeleid en flexibiliteit;
 • aanpassing van het sociaal plan;
 • herziening van de geschillenregeling;
 • het opstellen van een gestructureerde en goed leesbare cao OB-tekst;
 • pensioenregeling (i.h.k.v. Wet toekomst pensioenen en knelpunten verplichtstellingen in de sectoren OB en KE).

De opvolging van de in het protocol gemaakte afspraken start in de tweede helft van het eerste kwartaal van 2022.

Cao SBW (Stichting Bibliotheek Werk)

De looptijd van de cao SBW is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
De werkgeversbijdrage is vastgesteld op 0,2% van de totale bruto loonsom. De peildata zijn 1 januari 2022 respectievelijk 1 januari 2023.
De Stichting BibliotheekWerk (SBW) dient in het eerste kwartaal van 2022 een MDIEU-subsidieaanvraag in bij het ministerie van SZW. Dat is een subsidieaanvraag in het kader van de ‘Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden’ (MDIEU). Het bestuur van SBW heeft een werkgroep ingesteld die momenteel het bij de aanvraag behorende activiteitenplan voorbereidt.

Cao-teksten, aanmelding bij SZW en avv

Het bureau van de VOB legt de conceptteksten voor aan de vakbonden zodat zij erop kunnen reageren. Naar verwachting zullen de definitieve teksten van de cao OB 2020-2022 en cao SBW 2022-2023 begin februari 2022 op de website van de VOB staan.

Zodra cao-partijen de cao-teksten hebben geaccordeerd, melden zij de cao’s OB en SBW aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De cao-partijen dienen vervolgens een verzoek in tot algemeenverbindendverklaring (avv) voor de cao OB.


Downloads

Geef een reactie